Yayınlarım

makaleler / kitaplar / tezler
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

O. Elmacı, Tutkavul. K, 2015/Mart, Sürdürülebilir Üstünlük Elde Edebilme Bağlamında Çevresel Maliyetlerin Analizi Ve Çevresel Maliyetlerin Raporlanmasında Kaynak Tabanlı Maliyetleme Model Önerisi” Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi. s,75-110.

O. Elmacı, Tutkavul. K, 2015/Haziran, “Mamul Maliyetlerinin Hesaplanmasında Geleneksel ve Çağdaş Maliyetleme Sistemlerinin Yeterliliklerinin karşılaştırılmasına Yönelik Betimsel Bir Çalışma” Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi. s,75-110.

O.Elmacı, A Model Proposal Concernıng Balance Scorecard (BSC) ApplıcatIon Integratedwıth Resource Consumptıon Accountıng (RCA) In Enterprıse Performance Management, AIM Journal, Industrial management institute ,International Journal of Organizational Leadership,2014, Vol. 2; No. 2; 18-24

O.Elmacı, Uslu. M. ve Tutkavul. K., 2013, Sürdürülebilir Rekabet Gücünün Sağlanmasında “Altı Sigma” ve Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.’de Bir Uygulama Örneği, XIV. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 24 – 28 Mayıs, Saray Bosna,. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi XIV. Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı,Ekim 2014,s.465-493.

O. Elmacı, Sevim. Ş., Özkan. A, ve Tutkavul. K., 2014, Applicability of the Kazukiyo Kurosawa Model to a Production Business as an Effective Productivity Assesment and Evaluation Method, Interdisciplinary Perspectives on Social Sciences, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle.

O.Elmacı, Sevim Ş.., 2013, Bankaların Sürdürülebilir Rekabet Gücünün Ölçümlenmesine Yönelik Amprik Bir Çalışma (Kredi Risk Yönetimi Etkinlik Analizi), XIV. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 24 – 28 Mayıs, Saray Bosna. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi XIV. Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı, Ekim 2014,s.555-575.

O. Elmacı ve Yalçın.M, 2012, The Measurement of Innovation Power in Business and a Local Research in Agriculture & Food Industry, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt 62, Sayı 2 (2012),s.61-67.

 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Elmacı O. ve Ergin H., “Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Yeni Açılımlar II.: Stratejik Alternatiflerin Analizi ve uygun Stratejinin Seçiminde Stratejik Yönetim Muhasebesinin Rolü”, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:3, S.5, Haziran 2001.s.195-216

Elmacı O., “Muhasebe Bilgisinin Yönetiminde Yeni Açılımlar ve İlintili Teknolojiler-II”, Maliye Mesleki Eğitim Yayınları Maliye Uygulamaları Dergisi, Temmuz 2000 Yıl 2, s.83-89.

Elmacı O., “Muhasebe Bilgisinin Yönetiminde Yeni Açılımlar ve İlintili Teknolojiler-I”, Maliye Mesleki Eğitim Yayınları Maliye Uygulamaları Dergisi, Haziran 2000 Yıl 2, s.23-31.

Elmacı O., “Stratejik Yönetim Sisteminin Etkinliğinin Sağlanmasında Yönetim Muhasebesinin Rolü”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran 2000, Yıl 2, s.4, s.87-120.

Elmacı O. Poyraz K.,veÇalık M.,”Yükseköğretimde (Meslek Yüksekokullarında)Kalite Güvence Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik Bir Değerlendirme Format Önerisi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ocak1999, Yıl 1,S.1, s.111-124

Elmacı O. ve Çalık M., “Üretim Dokusuna Uygun Maliyet Yönetim Sistem Tasarımı”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Kasım 1999 Yıl 1,S.3, s.365-384.

Elmacı O. ve Ergin H., “Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Yeni Açılımlar; Stratejik Yönetim Muhasebesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Kasım 1999 Yıl 1,S.3, s.17-50.

Elmacı O. ve Ergin H., “Stratejik Yönetim Muhasebesinin Bir İşlevi Olarak Seçilen Stratejinin Değerlendirilmesi ve kontrolüne yönelik Yeni Açılımlar”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran 1999 Yıl 1,S.2, s.147-165.

Elmacı O., “Küreselleşen Pazarlarda Rekabet Gücü ve Verimlilik Arasındaki İlişkiler”, İşveren Dergisi, (Mayıs 1997), s.11-14.

Elmacı O., Topal M., “Bir Mamulün Fiyatını Belirleme Stratejileri” Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı MYO Yıllığı, Kasım 1995.

Elmacı O., Hüner, A., “Tam Zamanında Üretim Sisteminde Üretim Maliyetlerinin Analizi”, Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı MYO Yıllığı, Kasım 1995.

Elmacı O., “Standart Maliyet Sistemi:Bir Yönetim Bilgi Sistemi Modeli”, Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı MYO Yıllığı, Kasım 1995.

Elmacı O., ”Küreselleşme Süreci İçinde Türkiye Sanayinin Rekabet Gücünü Artırmanın Yolları”. Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Y.30, S.7, Temmuz1993, s.57-61.

Elmacı O., “İşletmelerin Küresel Pazarlar Yönelimli Stratejik Rekabet Gücü Analizi”, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.X, S:1-2, 1992, s.317-335.

Elmacı O.,”Standart Maliyet Sisteminin Türkiye’de etkin Bir Planlama ve Kontrol Aracı Olarak Uygulanamama Nedenleri ve Çözüm Önerileri “, Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, Türk Standartları Enstitüsü, Yıl:31, S.370, Ekim 1992, s.35.

Elmacı O., “Kütahya’daki İmalat İşletmelerinin Maliyet Yapısı” Anadolu Üniversitesi Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yıllığı”1992 s.45-61.

Elmacı O., “Safha Maliyet Sisteminde LİFO Yöntemi ve Bir Uygulama”, Anadolu Üniversitesi Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yıllığı, 1992, s.61-75.

Elmacı O., “Maliyet Merkezleri ve Maliyetlerin Yapısı”, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, Yıl:25, S:300, 22 Şubat 1991, s.56-60.

Elmacı O., “İmalat İşletmelerinde Bir Yönetim Aracı Olarak Değişken Standart Maliyet Sistemi”, Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, Türk Standartları Enstitüsü, S.358, Ekim 1991, s.28

Elmacı O., “Ücret Vergilerinin ve Sosyal Amaçlı Fonların Maliyet ve Finansman Etkileri”, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:28, S.2, Şubat 1991, s.58-61.

Elmacı O., “Kalite Yatırım Analizi “, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:28, Şubat-1991, s.45-49.

Elmacı O., “Maliyet Azaltımında Yeni Bir Yaklaşım Değer Analizi” Standart Ekonomik ve Teknik Dergisi, Yıl:29, s.341, Mayıs 1990, s.39-55. M.P.M. Yayını Verimlilik Dergisi, 1991/1, S.31-72.

Elmacı O., “Kütahya’da İmalat Sanayinin Yapısı ve Ana Sorunları”, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt VIII, Sayı:1-2, Kasım 1990.s.163-187

Elmacı O., “İş Hayatının Gerçekleri”, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:26, Sayı:11 Kasım 1989, s.39.

Elmacı O., “Değer Analizi Teknikleri” Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:CIII, Sayı:2, Kasım 1989, s.1313-1347.

Elmacı O., “Sanayi İşletmelerinin Kısa Vadeli Finansal İhtiyacın Karşılanmasında Bir Araç Olarak Finansman Bonoları”, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, V.1. 1987, s.199-208.

Elmacı O., “Önlem mi, İş Kazası mı Maliyeti Artırır?, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:24, Sayı 3, Mart 1987, s.47-56.

Elmacı O., “KİT’lerin Özel Sektöre Devri Sorunu” İzmir Ticaret Odası Dergisi, S.60, 1987,s.14-31.

Elmacı O., “Döviz Kredisi Kullanan Sanayi İşletmelerinin Borç Ödeme Gücü ve Güvencesi”, Mali Sorunlara Çözüm Dergisi, Yıl 2, S.10-11, 1986, s.55-60.

Elmacı O., “Üçüncü Dünya Ülkelerinde Çok Uluslu İşletmeler: Çatışma Kaçınılmaz mıdır?Yeni İş Dünyası Dergisi , Yıl,7, S.81. 1986, s.22.

Elmacı O., “Sanayicilerimiz Maliyet Azaltma Konusuna Neden Eğilmiyorlar?” Yeni İş Dünyası Dergisi, Yıl 7, S:79, (1986), s.31.

Elmacı O., “Yeni Fabrikada Maliyet Kontrolü”, Yeni İş Dünyası Dergisi, Yıl 7s.77, 1986, s.25.

Elmacı O., “Sanayi İşletmelerini Kurtarmak Neden Gereklidir?” Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt III, S.2, Kasım 1985, s.83-90.

Elmacı O., “Sanayi İşletmelerinde Kur Farkının Yarattığı Sorunlar ve Eskişehir-Kütahya Bölgesinde Bir Uygulama”, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt III, S.1, Haziran 1985, s.55-81.

 


 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Elmacı O, ‘‘Vision for Sustainable Competitiveness in The Search for Industry 4.0 and Resources Consumption Accounting”, International Association of Social Science Research/VI. European Conference on Social and Behavioral Sciences,February 5-7, 2015 – Selçuk (Ephesus), Izmir, Turkey

Elmacı O, “University of Basic Skills and Strategic Value of a Model for the Source Based be Measured Trial” International Association of Social Science Research/VI. European Conference on Social and Behavioral Sciences VI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, February 5-7, 2015 – Selçuk (Ephesus), Izmir, Turkey

Elmacı O, Sevim Ş, “Endüstri 4.0 Çerçevesinde Muhasebe Eğitiminde Temel Yetenekler ve Stratejik Değerler Nasıl Geliştirilir? Kayanak Tabanlı Bir Model Önerisi” 34.Muhasebe Eğitim Sempozyumu,13-17 Mayıs 2015,Antalya.

Elmacı O, Kadir Tutkavul, Göksel Karaş, & Işık Altunal., “Analysis of Environmental Costs in the Context of Achieving Sustainable Advantage and Resource Based Costing Model Proposal of Reporting Environmental Costs: Balanced Scorecard (Bsc), International Conference on Future Challenges in Management and Business”, Industrıal Management Instıtute, 6-7 July 2015,İstanbul.

Elmacı O, Sevim.Ş, 2014.”Bilgi Toplumuna Evrilme Sürecinde, Muhasebenin Pozitif Görünümü: Dirençler, Zayıflıklar(Geleceğin Gelenekle Dansı)” , Küresel Sorunlar ve Çözüm Arayışları, 2.Uluslararası Davraz Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 29-30-31 Mayıs, 2014, Barida,İsparta,s.249-251.

Elmacı O, Sevim.Ş, 2013,Muhasebe Eğitiminde Hedef 2023: Stratejik Yol Haritası, Türk Ticaret Kanunu ve Kurumsal Yönetim Perspektifinde Muhasebe Eğitiminde Beklenen Dönüşümler, XXXII Türkiye Muhasebe Eğitim Sempozyumu,24-28 Nisan 2013,Sirene, Belek/Antalya,s.255-273.

Elmacı O, “Kaynak Tüketim Muhasebesi (KTM) İle Bütünleştirilmiş BSC” Doğu Akdeniz Üniversitesi(DAÜ),-Endüstriyel Yönetim Enstitüsü,(IMI) ile Organize Edilen 1.İşletme,Yönetim,Finans ve Ekonomide Yeni Yöntemler Konferansı(ICDBNM-2013) Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti- GaziMağusa,12-14 Eylül 2013

Elmacı O, Sevim.Ş, 2013, Bankaların Sürdürülebilir Rekabet Gücünün Ölçümlenmesine Yönelik Amprik Bir Çalışma (Kredi Risk Yönetimi Etkinlik Analizi), XIV. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 24 – 28 Mayıs, Saray Bosna.

Elmacı O, Uslu.M, ve Tutkavul.K, 2013, Sürdürülebilir Rekabet Gücünün Sağlanmasında “Altı Sigma” ve Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.’de Bir Uygulama Örneği, XIV. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 24 – 28 Mayıs, Saray Bosna.

Elmacı O, Sevim.Ş, Keskin.B, ve Tutkavul.K, 2013, Sağlık Kuruluşlarında Teknolojik Yapının Oluşumu ve Sürdürülebilirliğinin Finansmanı: İstanbul İlinde Bir Araştırma, European Conference Of Social Science Research, 19 – 21 Haziran, İstanbul.

Elmacı O, Ş. Sevim, B. Keskin ve K. Tutkavul, 2013, Sağlık Hizmetlerinde Performans Analizi ve Bir Sağlık Kuruluşunda Amprik Çalışma, European Conference Of Social Science Research, 19 – 21 Haziran, İstanbul.

Elmacı O, Sevim.Ş, Özkan.A, ve Tutkavul. K, 2013, Etkin Verimlilik Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi Olarak Kazukiyova Kurusowa Modelinin Bir Üretim İşletmesinde Uygulanabilirliğine Yönelik Çalışma, European Conference Of Social Science Research, 19 – 21 Haziran, İstanbul.

Elmacı O, 2013, İşletme Performans Yönetiminde Kaynak Tüketim Muhasebesi (KTM) Yöntemi İle Bütünleştirilmiş Balance Scorecard (BSC) Uygulamasına İlişkin Bir Model Önerisi, International Conference on New Directions in Business, Management, Finance and Economics, 12 – 14 Eylül, Famagusta Northern Cyprus.

Elmacı O ve Yalçın. M., 2010, The Measurement of Innovation Power in Business and a Local Research in Agriculture & Food Industry, International Conference On Innovation and Entrepreneurship 2010, 11 – 12 Kasım, İzmir.

Elmacı O., Sevim Ş.., ve Gayret. A., 2010, Target Costing System for Gaining Power of Sustainable Competition and a Aplication of System in a Manufactory Enterprise, International Strategic Management Conference, 8 – 10 Temmuz, St. Petersburg.

Elmacı O, Sevim.Ş, ve Altın E.., 2010, International Competitive Analysis of Boron In Energy Sector According to Michael Porter’s Diamond Model, 6. International Strategic Management Conference, 8 – 10 Temmuz, St. Petersburg.

Elmacı O. ve Sevim,Ş., ”Türk Dünyası Üniversiteleri İşbirliği Platformu Üzerine Bazı Düşünceler”, The International Symposium Modern Devolopmental Trends And Turkıc World, KHazar University, Bakü, 29-31 Mayıs, 2009

Elmacı O. ve Sevim Ş., ”Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Kaynak Tabanlı Yaklaşım Modeli ile Başarı Stratejisinin Belirlenmesinde Lojistik Süreç Maliyetlerinin Analizi “, The International Symposium Modern Devolopmental Trends And Turkıc World, KHazar University, Bakü, 29-31 Mayıs, 2009.

Elmacı O., Sevim Ş. ve Çelikkol H.,”İşletme Stratejilerini Eyleme Dönüştürülmesinde Strateji Haritası ve Kurumsal Karne (BSC)’nin Oluşturulmasına Yönelik Bir Model Önerisi”, The International Symposium Modern Devolopmental Trends And Turkıc World, KHazar University, Bakü, 29-31 Mayıs, 2009.

Elmacı O., Sevim Ş. and Çelikkol H., “Bir Sivil Toplum Kuruluşu Olarak Muhasebe Meslek Örgütlerinin Açık İnovasyon Güçlerinin İncelenmesi”, V. Uluslararası STK’lar Kongresi, Çanakkale, 24-26 Ekim 2008.

Elmacı O., Sevim Ş. and Ergin H., “Sürdürülebilir Rekabet Gücü Elde Edilmesine Yönelik Maliyet Muhasebesi Bilgi Sistem Modeli ve Bu Modelin Uygulanabilirliliğine Yönelik Ampirik Bir Çalışma”, 6. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal bilimler Kongresi, Calalabat-Kırgızistan, 24-28 Mayıs 2008.

Elmacı O. Sevim Ş, and Kurnaz N., “Muhasebe Mesleğinin Değişen Paradigması ve Bu Paradigma Çerçevesinde Türkiye İçin Aksiyon Öneriler”, 6. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Calalabat-Kırgızistan, 24-28 Mayıs 2008.

Elmacı O. ve Yılmaz R., “Bir Sivil toplum Kuruluşu Olarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odalarının Bölgesel Kalkınmadaki Rolleri ve Bilecik Örneği”, III. Uluslararası STK’lar Kongresi, Çanakkale, 9-10 Aralık 2006.

Elmacı O., Günay S., “The Application of Silver-Meal Model in the Management of Logistics and Stock Control”, International Symposium on the Changes and Transformations in the Socio-Economic and Political Structure of Turkey Within the EU Negotiations, Kütahya, 16-18 March 2006.

Elmacı O., Kurnaz N. and Gümüş Y., “Alternating Paradigm of Accounting Education in the Process of EU Deliberation and Turkey Applications”, International Symposium on the Changes and Transformations in the Socio-Economic and Political Structure of Turkey Within the EU Negotiations, Kütahya, 16-18 March 2006.

Elmacı O., Kurnaz N. and Kişioğlu Y., ”The Production Of Strategic Knowledge Whıle Plannıng For The Future Sustainable Competetive Power : The Analysis Of Life Cycle Cost”, 4th International Logistics And Supply Chain Congress, The Era Of Collaboration Through Supply Chain Networks” İzmir University of Economics, November 29-30, December 1, 535-543, İzmir, 2006.

Elmacı O., Sevim Ş., Kurnaz N. and Çetinoğlu T., “The Environment Cost Analysis in Focusing the Genetic Codes of Industrial Firms Into Future”, II. International Environmental Protection Symposium, Kütahya, 8-10 Septemper 2005.

Elmacı O. and Kurnaz N., “A Strategical Approach Towards the Sustainable Competetive Power : Environment Cost Management”, II. International Environmental Protection Symposium, Kütahya, 8-10 September 2005.

Elmacı, O. ve diğerleri, “Küresel Organizasyon Modeli Olarak Sanal Organizasyonlarda Yönetsel Bağlantı Süreçleri”, Dünyada Yeni Oluşumlar Açısından Türk Dünyası, Azerbaycan ve Türkiye Sempozyumu, 24-27 Mayıs 2004, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi, Azerbaycan, s. 93-103

Elmacı O., Unal S. and Kişioğlu Y., “Business Performance Measurement (BPM) Approach on Interpreting the DNA of Business”, The Competition Power of the European Union After the Enlargement, The Prooceding of the Third International Symposium On Business Administration, Çanakkale, 27-28 Mayıs 2004.

Elmacı O., Çelikkol H., Ağca A. and Çelikkol M., “In Search of Vision to Increase Comtitiveness: Business Resource Planning and New Approaches”, The Competition Power of the European Union After the Enlargement, The Prooceding of the Third International Symposium On Business Administration, Çanakkale, 27-28 May 2004.


 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

Elmacı O., Demirci K. ve Kırkbıyık K., “Swot Analiz Tekniği ile Elektrik Enerjisi Sektöründe Etkin Yatırım (Finansman) Modelinin Ortaya Konmasına Yönelik Amprik Bir Çalışma”, II. Ulusal Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, Kütahya, 26-27-28 Mayıs 2004.

Elmacı O., ve diğ., “Etkin Verimlilik Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi Olarak Lowlor Modelinin Bir Mermer İşletmesinde Uygulanabilirliğine Yönelik Ampirik Çalışma”, IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 8-10 Ekim 2004, Selçuk Üniversitesi, Konya, s. 487-497.

Elmacı O., ve Kurnaz N., “Sürdürülebilir Rekabet Gücüne Yönelik Vizyon Arayışlarında Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (FTM) Yaklaşımı”, IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Konya, 8-10 Ekim 2004.

Elmacı O., “Toplam Verimli Bakım Konseptinin Oluşturulması ve Uygulanması”, Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi, 16-19 Ekim 2003, Denizli T.M.M.O.B.

Elmacı O., Poyraz K., “Karı ve Verimliliği Artırmada Etkin Kalite Maliyet Analizi Sistem Tasarımı”, KALDER/9. Ulusal Kalite Kongresi, “Toplam Kalite Yönetimi ve Kamu Sektörü”, 21-22 Kasım 2000.

Elmacı O., “Stratejik Yönetim Muhasebesinin Ekonomideki Yeri ve Önemi”, Kütahya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası- Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası, Muhasebenin Ekonomideki Yeri ve Önemi,Panel 10.06.1999.Ticaret ve Sanayi Odası-Kütahya

Elmacı O., Akdemir A.”AB’nin Türkiye Yönelimli Verimlilik Manifestosu”, MPM III.Verimlilik Kongresi, (14-16 Mayıs 1997) , Ankara, s.1-20.

Elmacı O., Papatya N. “Tam Zamanında Üretim Sisteminin Üretim Maliyetlerine Etkisi”, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen I.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu (30-31 Ekim 1997), İstanbul.

Elmacı O., “Muhasebe Eğitiminde Vizyon Arayışları:Eğitimcinin Dinamik Eğitiminde Kalite”, Türkiye XVI. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Belek-Antalya,(1-5 Ekim 1997), Anadolu Üni. İİBF., . s.70-93

Elmacı O., “Muhasebe Eğitiminde Konsensüs: Kalite ve Akreditasyon”, Türkiye XV. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Belek-Antalya, 13-17 Kasım 1996. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, (13-17 Kasım 1996) , s.75-100.

Elmacı O., Akdemir A., “Rekabet Gücünü İnsan Kaynakları Yönelimli Geliştirme ve Yönetim Kültürü Bağlantısı” İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ile MPM’nin ortaklaşa 15-17 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da düzenlediği 5.Ergonomi Kongresi ,poster bildiri,

Elmacı O., Akdemir A., “Rekabet Gücünü İnsan Kaynakları Yönelimli Geliştirme ve Yönetim Kültürü Bağlantısı”, İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, MPM, 5.Ergonomi Kongresi, 15-17 Kasım 1995, İstanbul, s.40-55.

Elmacı O., Ergin, H., “Türkiye’de Muhasebe Eğitim Sisteminin Ekonomik Değişime Yapısal Entegrasyonu ve Bir Model” Türkiye XIV. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Muhasebe Eğitiminde Yeni Boyutlar, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekim-Kasım 1995, s.216-246.

Elmacı O., Akdemir A., “Demokrasi Verimlilik ve Uzlaşmayı Entegre Etme Yöntemi Olarak Verimlilik Yöntemi”, MPM, II.Verimlilik.Kongresi 19-21 Ekim 1994, Ankara, s.12-20.

Elmacı O., “Küreselleşen Pazarlarla Bütünleşmede Stratejik Rekabet Gücünün Verimlilik Eksenli Analizi”, MPM, II.Verimlilik Kongresi, 19-21 Ekim 1994, Ankara, s.212-227.

Elmacı O., “Küresel Boyutlu Stratejik Planlama ve Rekabet Gücü Analizi” Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile Yöneylem Araştırması Derneğinin Ortaklaşa İstanbul Sheraton Otel’de 7-9 Temmuz 1993’de düzenlediği Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XV. Ulusal Kongresi, İstanbul, 1993. s.40-60

Elmacı O., “İmalat İşletmelerinde Stratejik Yönetimi ile Bütünleştirilmiş Maliyet Azaltımı”, I.Verimlilik Kongresi, MPM, 27-29 Kasım 1991, Ankara, s.175-184.

Elmacı O., “Kütahya’nın İmalat Sanayinin Yapısı ve Ana Sorunları”, 90’lı yıllarda Ekonomik Gelişmeler ve Kütahya’nın Sorunları Sempozyumu, , Kütahya, 29-30 Ocak 1990.


 

Kitaplar

Elmacı O., Sürdürülebilirlik ve Stratejik Yönetim Açısından Yönetim Muhasebesi, Ankara Gazi Kitabevi ,ocak 2015.

Elmacı O., Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine Göre Maliyet Muhasebesi, Ankara Gazi Kitabevi, Ocak 2015.

Elmacı O., Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne Göre Maliyet Muhasebesi, Dumlupınar Üniversitesi Yayınları, Ya. No. 20, Düzeltilmiş 5. Baskı, Kütahya, 2009.

Elmacı O., Stratejik Yönetim Açısından Yönetim Muhasebesi, Dumlupınar Üniversitesi Yayını, Ya. No. 25, Kütahya, 2007.

Elmacı O., Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mevzuatı, 2001.

Elmacı O., ve diğ., Toplam Kalite Yönetimi, 2000.

Elmacı O., Uygulamalı Maliyet Muhasebesi (Tek Düzen Hesap Planı Kapsamında Uygulamalı Örnekler), Kütahya, 2000.


 

Diğer Yayınlar

Elmacı O. ve Sevim Ş., Sanayi ve Üniversite işbirliği çerçevesinde Dumlupınar Üniversitesi-HÜROK İşletmesi; Verimlilik iş süreçleri ve maliyet yapısının iyileştirme projesi. 2004.

Elmacı O. ve Sevim Ş., Sanayi ve Üniversite işbirliği çerçevesinde Dumlupınar Üniversitesi- ÖZTÜRK YAPI İŞLETMESİ; Verimlilik iş süreçleri ve maliyet yapısının analizi projesi.2003.

Elmacı O. ve diğerleri, “Doğal Gazın Kütahya’ya Uygunluğu”, Proje: Kütahya’da Doğal Gaz ve Yapılabilirliği, Proje Yöneticisi, Destekleyen: PALMET/AMEC ve Dumlupınar Üniversitesi Ortak Çalışması, Aralık 2000.

Elmacı O. ve diğerleri, “Kütahya İlinin Kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına alınmasına yönelik Amprik bir çalışma “, Proje Yöneticisi, Dumlupınar Üniversitesi Projesi, Kütahya-1998.

Elmacı O. ve Sevim Ş., Dumlupınar Üniversitesinin Mekan Büyüklüklerinin Tespitine Yönelik Stratejik Plan (Hizmet Türlerine Göre Mekan Büyüklüklerinin ve Yatırım İhtiyaçlarının Belirlenmesi ) Kütahya, 1995.

Elmacı O., Aşıkoğlu R., Poyraz K., Dağdemir Ö. ve Uzgören E., Kütahya’da Turistik El Sanatlarını Geliştirme Araştırması, Kütahya-1989.


 

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı

KAYA ALİ LEKESİZGÖZ “SAVUNMA SANAYİİ TEDARİKLERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR VE ÜLKEMİZİN SAVUNMA TEDARİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ “

ÖZCAN, Ali Kemal, Verimliliğin İşletmeler Açısından Önemi ve Etkileri, Verimlilik Ölçümü ve Yaygın Olarak Kullanılan Modeller, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2013.

ÇANAKÇI, Sezgin, Stratejik Yönetimin Bir Aracı Olarak Balanced Scorecard’ın Bir Üretim İşletmesinde EFOM Mükemmellik Modeliyle Uygulanması ve Bu İki Modelin Karşılaştırılması, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2012.

ÇEVİK, Cihan, Lojistik Yönetiminde Stok Kontrolü Ve Dinamik Stok Kontrol Modellerinin Karşılaştırmalı Olarak Bir İşletmede Analizi, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2012.

BAHAR, Tayyar, Performans Değerleme Yöntemleri-360 Derece Performans Değerleme-MEB Personel Genel Müdürlüğünde Uygulanması, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2011.

AKINCI, Adil, Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğünün Sağlanmasında İnovasyonun Üretim Maliyetlerine Etkisi ve Amprik Bir Uygulama, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2011.

IŞIKDEMİR, Fatih, Verimlilik Ölçme Modeli Olarak M. Ramsay Ve Bernard W. Taylor- Davis K. Roscoemodelinin Bir Işletmede Uygulanması, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2010.

ÖZKAN, Ahmet, Etkin verimlilik ölçme ve değerlendirme Yöntemi Olarak Kurusowa Modelinin Bir Üretim İşletmesinde Uygulanabilirliğine Yönelik Çalışma, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2010.

YALÇIN, Meltem, İşletmelerde Inovasyon Gücünün Ölçümlenmesi Ve Tarım ve Gıda Sektöründe Yöresel Bir Araştırma, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2010.

AYDOĞDU, Hülya, İlköğretiminFinansmanı ve Eğitimde Veri Zarflama Analizi İle Ölçülen Performansa Dayalı Bütçelemeye Yönelik Bir Çalışma, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2010.

DİNÇER, Akın, İşletmelerin İnovasyon Gücünün Ölçümlenmesi ve Eskişehir İlinde Faaliyette Bulunan Kobilerde Bir Uygulama, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2010.

ER, Cengizhan, İşletme Verimliliği Ölçümü RAYMODS Sistemi: Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği Uygulaması, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2009.

ÇETİN Nedret, Nesne yönelimli programlamanın yönetsel uygulamaları ve Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi örneği, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2009.

KESKİN Bekir, Balanced Scorecard Aracılığıyla Performans Analizi ve Kütahya Gediz Devlet Hastanesinde Bir Model Denemesi, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2009.

PEHLİVAN Ebru, Ticaret Meslek Liselerinde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2008.

SEZGİN Rıdvan, İşletmelerde Verimlilik Ölçümünde Alan Lawlor Modeli ve Modelin Emet Bor İşletmesinde Bir Uygulama Örneği, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2007.

KABADAYI Boran, Kamu Kurumlarında TKY Uygulamalarında Ortaya Çıkan Sorunların Çözümüne Yönelik Bir Uygulama Önerisi, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2007.

ÖZDEMİR Kamil, Hızlı Verimlilik Değerlendirme (QPA) Yaklaşımı ile Verimlilik Ölçümü ve Bir Tekstil İşletmesinde Uygulama, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2007.

SİPAHİ, Serdar, Kütahya’da Seçilmiş Çini İşletmelerinin VZA ile Etkinliklerinin Ölçülmesi, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2006.

KAYIK Mustafa, Delphi Programlama Dili ile Yükseköğretim Kurumlarında Sınav Programlarının Hazırlanmasına Yönelik Bir Model Önerisi ve Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Uygulama Örneği, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2006.

AYTOK Aysun, Ömür Devri Maliyet Analizi Modeli`nin İşletmelerde Karar Almada Kullanılabilirliğine Yönelik Ampirik Çalışma, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2006.

TÜRK Murat, Standart Maliyet Yönetim Sisteminin Bir Un İmalat İşletmesine Uygulanması (Kütahya Un Örneği), (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2006.

ÖZKAN Esmeray, Stratejik Karar Aracı Olarak Dinamik Bütçeleme ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulama, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2006.

KENARDA Faruk, Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluklarının Etkisel Değerler Açısından Analizi ve Bursa Örneği, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2005.

GÜNAY Serpil, Lojistik Yönetim ve Stok Kontrolünde Silver-Meal Modelinin Uygulanması, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2005.

EŞSİZ Mehmet, Sağlık Sektöründe İşgörenlerin Performans Değerlemesi ve SSK Kütahya Hastanesi İçin Bir Model Önerisi, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2005.

USLU Mustafa, Toplam Kalite Yönetiminde Altı Sigma Yönteminin Uygulanarak Müşteri Memnuniyetinin Arttırılması: Ford Otomotiv Sanayi AŞ.’de Uygulama Örneği, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2005.

BAŞOL Bilal, Faaliyet Esasına Dayalı Maliyetleme ve Batman Limpaş Üretim İşletmesinde Bir Uygulama, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2004.

YILDIZ Mevlüt, Toplam Verimlilik Modeli AIPR Sisteminin Hastanelerde Uygulanabilirliği: Kütahya Devlet Hastanesi ve Kütahya SSK Hastanesi Uygulaması, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2004.

UÇAR Şerife Kübra, Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulama, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2004.

CENGİZ Hande, İşgören Verimliliğinin Azalmasına Neden Olan İş Zaman Kayıplarının Ölçümüne Yönelik Güral Porselen Aş`de Ampirik Çalışma, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2003.

BİLİR Enis, Karayolu Ulaşım Sistemindeki Fiziki Altyapının Trafik Kazalarındaki Yaralanmaların Üzerindeki Etkisine Yönelik Ampirik Bir Çalışma, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2003.

TÜRK Özlem, Etkin Verimlilik Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi Olarak Lawlor Modelinin Bir Mermer İşletmesinde Uygulanabilirliğine Yönelik Ampirik Bir Çalışma, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2003.

KÖK Fatih, TCDD`de Etkinlik, Verimlilik ve Karlılık Analizleri, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2003.

KARAGÖZ Fırat, By-Pass Sağlık Hizmetlerinde Maliyetlerin Kontrolüne Yönelik Ampirik Bir Çalışma, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2003.

ÖNAL Osman, Hastanelerde ISO Çalışmaları ve Eskişehir ili, SSK, Devlet ve Üniversite Hastanelerinde ISO-9001 Uygulama Sonuçlarının Karşılaştırılması, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2003.

ŞİMŞEK Habip, İmalat Endüstrisi İşletmelerinde Yönetim Bilgi Sistemlerinin Stratejik Karar Vermeye Yönelik Kullanımı ve Bir Uygulama Örneği, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2003.

ERTAN Halim, İşletmelerin Performansını Ölçme ve Toplam Verimlilik ve Karlılık Ölçme Modelinin (AIPR modelinin) Tunçbilek Garp Linyitleri İşletmesinde Bir Uygulaması, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2002.

DAĞASLAN Gökhan, Klasik ve Modern Pazarlama Stratejilerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bir İnceleme, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2002.

GÜMÜŞ Yusuf, Sahfa (evre) Maliyet Sistemi Uygulayan İşletmelerde, Kalite Maliyetleri Çerçevesinde Fire, Kusurlu Üretim ve Bozuk Ürün Maliyetlerinin Saptanmasına Yönelik Ampirik Bir Uygulama, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2002.

KARA Nuri Serkant, Örgütsel Stres Kaynakları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kütahya 1. Jandarma Er Eğitim Taburu`nda Bir Uygulama, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2002.

DAĞ Aslı, Toplam Kalite Yönteminin Etkinliğinin Sağlanmasında Kalite Kontrol Çemberlerinin Rolü ve Çalışanların Performansına Etkisine Yönelik Bir Uygulama, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2002.

KAPLAN Mutlu Yaşar, İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerleme ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personeline Yönelik Performans Değerlemede Yeni Bir Model Önerisi, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2002.

YÜKSEL Serkan, Kooperatifçilik Kapsamında Konut Yapı Kooperatiflerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2002.

BARBAROS Bilge Kağan, Yönetim Bilgi Sistemleri ve Bilişim Teknolojilerine Göre Türk Bankacılık Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Bir Uygulama, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2001.

ÇOLPAN Funda, Üretim Öncesinde Taguchi Yöntemiyle Kalite Kontrol ve Ark-Pvd-Tin Kaplı Kesme Taş Üretimi Örneğinde Taguchi Metodu Uygulaması ile Proses Parametrelerinin Optimizasyonu, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2001.

PATIR Ramazan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Er Kayıt-Kabul ve Sınıflandırma Sisteminde Süreç İyileştirme Yoluyla Hizmet Kalitesinin Arttırılmasına Yönelik Bir Model Önerisi, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2001.

GÜVEN Levent, Etkin Stok Yönetimi ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulamanın İncelenmesi, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2001.

CÜNEDİOĞLU Mahmut, Kitlerin Özelleştirilmesinin Stratejik Analizi ve Özelleştirme Perspektifinde Kütahya Gübre A.Ş. Örneği, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2001.

DAŞDEMİR Alaattin, Oranlarla İşgücü Verimliliği Ölçme Yönteminin (WPMR Sistemi) Garp Linyitleri İşletmesi`nde Bir Uygulama, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2001.

ARI Özgür Öztürk, İşletme Yönetiminde Toplam Verimli Bakım Konsepti Oluşturulmasına Yönelik Sistem Tasarımı ve Bir Uygulama, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2001.

ŞENEL Bilgin, Toplam Kalite Güvence Sisteminin Yeni Konsepti Olarak ISO-9000:2000 Versiyonu ve Bir İşletmenin Uygulamaları, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2000.

ACARCA Ali, Ortaöğretim Düzeyinde Toplam Kalite Yönetimi Sistemi Uygulanabilirliğinin Kütahya Ticaret Meslek Lisesi’nde Değerlendirilmesi, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2000.

BAŞIBÜYÜK Erkan, Konfigürasyon Yönetimi ve Milli Savunma Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir Şirkette Uygulama, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2000.

ARSLAN Derya, Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Sorunları ve Çözümüne Yönelik Bir Model (Kütahya Örneği), (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2000.

ÖZEL Erdal, Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite Arayışları ve Bir Model Önerisi, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2000.

KAHRAMAN İsmail, Dayanıksız Tüketim Malları Pazarlayan İşletmelerde Sürekli Envanter Yönteminin Etkin Uygulanabilirliğine İlişkin Model Önerisi ve Bir Uygulama, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 1999.

CİNEL Tülay, Üretim İşletmelerinde Örnek edinme Sistem Tasarımı, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 1999.

BUYURAN Murat, Parakende Satış İşletmelerinde Stok Kontrolünün Yeniden Yapılandırılması ve Bir Model Önerisi, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 1999.

BEDİROV Reşad, Azerbaycan’da Özelleştirilen İşletmelerde Başarı Değerlemesi, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 1998.

GARAYEV Rövşen, Azerbaycan Sanayisinde Verimlilik-Karlılık, Maliyet Göstergeleri ile Toplam Performans Analizi, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 1998.

EREN Yusuf, Örgütsel Stres Kaynakları ve Kütahya Şeker Fabrikası’nda Çalışanlar Üzerine Bir Uygulama, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 1998.

GÜL Ergün, Üretim Teknolojilerindeki Yeni Gelişmelerin Maliyet Muhasebesine Etkileri ve TOYOTASA A.Ş.’de Bir Uygulama, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 1998.

ACAR Nuray, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Geliştirilmesine Yönelik Bir Strateji: Halka Açılma ve Bir Model Uygulama Örneği, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 1998.

ÇALIK Metin, Tam Zamanında Üretim Sisteminin Üretim Maliyetlerine Etkisi ve Bir Uygulama, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 1996.

TUĞCU Ali, İşletmelerde Pazarlama Maliyet Analizleri ve Bir Uygulama, (YL), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 1996.


 

Doktora Tez Danışmanlığı

TUTKAVUL Kadir, İşletmelerin Sürdürülebilir Rekabet Gücü ve Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Verecekleri Stratejik Kararların Kaynak Tüketim Muhaesebesi Modeliyle Doğrulanmasına Yönelik Amprik Bir Çalışma DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 26. şubat 2016.

YILMAZ Rıfat, Dengeli Performans Ölçüm Sistemine Dayalı Stratejik Bütçeleme Süreci ve Bir Uygulama Modeli, DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2006.

DEMİRCİ Mustafa Kemal, Dönüştürücü Önderlik Kuramının Önderlik Kuramları Yönünden İncelenmesi (DR), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 1999.

AKÇA ERTÜRK, Nesrin, Üniversitelerde Gelecek Yönelimli Toplam Kalite Yönetim Modeli ve Başkent Üniversitesinde Örnek Uygulama (DR), DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 1999.


 

Tez Çalışması

Elmacı, O., İmalat Endüstrisi İşletmelerinde Maliyet Azaltımı ve Bir Uygulama, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, (Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi, 1990.), Tez Danışmanı: Prof. Dr. Rıfat ÜSTÜN.

Elmacı, O., Sanayi İşletmelerinde Kur Farkının Yarattığı Sorunlar, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, (Eskişehir:1984), Tez Danışmanı: Prof. Dr. Şan ÖZALP.

Powered by themekiller.com